Manual de Climatización Xeotérmica – ACLUXEGA

A realización desta II Edición do Manual de Climatización xeotérmica xérase para por o día, homoxeneizar, reestructurar e mellorar o contido da I Edición do libro publicado no ano 2012, esta vez é o resultado do traballo realizado por ACLUXEGA durante estos anos e respaldado por a Dirección Xeral de Enerxía e Minas da Xunta de Galicia a través del INEGA e enmárcase na Estratéxia Galega de Impulso a  Xeotermia 2015 – 2020.

A publicación desta II edición actualizada do Manual de Climatización Xeotérmica, entra de cheo nas líneas principales de actuación, sobre todo na capacitación sobre xeotermia, sendo a súa única pretensión a de revertir e aportar o capital de coñecemento das empresas que forman parte de ACLUXEGA a base industrial e a todas aquelas empresas e personas, que están interesadas en implementar este tipo de tecnoloxía, fomentando, a súa vez, as boas prácticas.

A I Edición converteuse nunha referencia no sector en toda España, este novo documento aporta, a súa vez, unha visión global técnica e empírica do desenvolvemento de todo o proceso de instalación dun sistema de xeotermia de muy baixa temperatura e non solo fai referencia a conceptos teóricos, se non que aspira a algo máis, recolle la experiencia no traballo cotidiano das nosas empresas, para un aproveitamento integral dos coñecementos teóricos e prácticos. Foi actualizado, organizado e homoxeneizado coa mellor vontade,  experiencia e coñecemento que teñen os excelentes profesionais que forman parte do clúster, por o que os capítulos expostos teñen o “saber hacer” dos seus autores, que con dedicación e xenerosidade redactaron as diferentes temáticas.

O Manual desenvolve todo o proceso da creación dun sistema de baixa temperatura.

Recolle en diferentes capítulos e ao longo de 440 páxinas, as distintas fases deste tipo de instalacións:

  1. A captación xeotérmica
  2. Bomba de calor
  3. Técnicas e sistemas de emisión
  4. Modos de funcionamiento, control e esquemas asociados.
  5. Instalación e posta en marcha de unha BCG
  6. Mantemento e diagnóstico de fallos dunha instalación
  7. A xeotermia como producto comercial
  8. Lexislación, normativa e subvencións.
  9. Módulo práctico

Así pois, o manual ten en conta tódalas partes do sistema (captación – xeración – distribución) e é eminentemente práctico.

Como ven, trátase dunha publicación que aborda tódolos eslabóns da cadea de valor deste sistema productivo, partendo dende o marketing e as accións de venta, pasando polo deseño, execución, control e mantenimento destes sistemas, finalizando co marco normativo de aplicación”. (Prólogo)

O manual difundirase entre prescriptores da xeotermia (arquitectos, enxeñeiros, aparexadores,…) empresas, entidades e organismos de interese para a difusión da xeotermia. Esta publicación está apoiada pola Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Xunta de Galicia.

Esta iniciativa pretende, en definitiva, “por en valor, tanto a importancia, como a calidade do traballo que realizan as empresas que se dedican á xeotermia en Galicia”.

Aquí está depositada a nosa contribución ao coñecemento e aplicación desta tecnoloxía, para que sirva a outros profesionais, empresas e entidades que busquen como nos mejorar, perfeccionar e chegar ós estándares de calidade máis altos e os maiores niveis de eficiencia enerxética no ámbito da geotermia.